Regulamin aplikacji internetowej

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin aplikacji internetowej (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Wirtualnego Gospodarstwa (zwanego dalej WG lub Aplikacją internetową) i jest przeznaczony dla użytkowników, korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych.
  2. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
  3. Operatorami Aplikacji internetowej są Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą przy ul Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.
  4. Usługodawcami świadczonych za pośrednictwem Aplikacji internetowej usług, są następujące Ośrodki Doradztwa Rolniczego zwane dalej „ODR” lub „Usługodawcami”
   1. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 8, 53-033 Wrocław
   2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k.Nakła n/Notecią 52
   3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z siedzibą przy ul. Pożowskiej 8, 24-130 Końskowola
   4. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów
   5. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach z siedzibą przy ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
   6. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z siedzibą przy ul. Osiedlowej 9, 32-082 Karniowice
   7. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa
   8. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie z siedzibą przy ul. Głównej 1, 49-330 Łosiów
   9. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z siedzibą przy ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
   10. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo
   11. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, przy ul. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn
   12. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
   13. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przy ul. Piotrowskiej 30, 26-200 Końskie
   14. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 91, 10-356 Olsztyn
   15. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.
   16. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice
  5. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji internetowej polegają w szczególności na:
   • zarządzaniu kartami pól,
   • zarządzanie ewidencją zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na polu uprawnym,
   • zarządzanie obserwacjami pod kątem wystąpień agrofagów dla wybranego pola,
   • zgłaszaniu zapotrzebowania na rozpoznanie agrofaga,
   • monitorowaniu pól uprawnych pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników,
   • udostępnianiu informacji meteorologicznej z ogólnokrajowej sieci stacji meteorologicznych, w tym tworzeniu prywatnej listy stacji,
   • dostępie do bazy kontaktowej doradców ODR, w tym przypisaniu jednego doradcy jako głównego,
   • zadawaniu pytań,
   • otrzymywaniu powiadomień i informacji na temat występujących na polach użytkownika zagrożeniach
   • otrzymywaniu powiadomień i informacji o ogólnokrajowych lub lokalnych zagrożeniach generowanych automatycznie lub przez doradców rolniczych
   • aktualizacji zebranych danych użytkownika,
   • zamawiania usług specjalistycznych świadczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego związanych z obsługą prowadzonych pól uprawnych (zamówienie usługi oblotu dronem, zamówienie wyznaczenia i optymalizacji jednorodnych stref produkcyjnych oraz wyznaczania współczynnika dawkowania nawozem na podstawie przetworzonych źródeł danych o polu)
   • aktualizacji zebranych danych użytkownika
   • kierowania bezpośrednich zapytań o poradę do doradcy ODR
  6. Z Aplikacji internetowej można korzystać poprzez uruchomienie strony https://edwin-beta.apps.paas-dev.psnc.pl/ w dowolnej przeglądarce internetowej.
  7. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem WG jest bezpłatne.
  8. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Aplikacji internetowej pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. ODR nie ponoszą odpowiedzialności za wysokość opłat, naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji internetowej.
  9. Aplikacja internetowa oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w tym logotypy, elementy graficzne, rozwiązania mapowe i inne treści stanowią przedmiot praw wyłącznych ODR lub ich partnerów biznesowych.
 2. Wymagania techniczne i zasady dostępu.
  1. Aplikacja internetowa dostępna jest dla wszystkich użytkowników, korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych.
  2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji internetowej niezbędny jest dostęp do Internetu.
  3. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji internetowej, użytkownik zobowiązany jest podać unikalny login i hasło. Aplikacja internetowa obsługuje istniejące konta WG oraz rejestrację nowego użytkownika.
  4. Rejestracja nowego użytkownika realizowana jest poprzez Centralny System Logowania, dzięki któremu możliwe jest zarejestrowanie się do Aplikacji internetowej poprzez istniejące już konta zarejestrowane w innych usługach, które wspierane są przez WG.
  5. Logowanie zarejestrowanego użytkownika realizowane jest poprzez Centralny System Logowania.
 3. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji internetowej.
  1. Użytkownicy, logując się do Aplikacji internetowej, zawiązują tym samym umowę z ODR, na świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie wskazanym w Rozdziale I punkt 5 (do opisania szczegółowo).
  2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, niewprowadzania treści o charakterze bezprawnym, a także korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji internetowych.
  3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   1. korzystania z Aplikacji internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
   2. korzystania z Aplikacji internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz ODR, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
   3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji internetowej, jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić ODR o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji internetowej.
 4. Odpowiedzialność operatora aplikacji internetowej i użytkowników.
  1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji internetowej, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji internetowej, jak również ich bezbłędnego działania.
  2. Użytkownik korzysta z Aplikacji internetowej dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, w tym m.in.: Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody oraz utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
   2. szkody oraz utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji internetowej,
   3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 5. Zakończenie korzystania z Aplikacji internetowej.
  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie rozwiązać umowę, poprzez zaprzestanie korzystania z Aplikacji internetowej, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji internetowej. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji internetowej wymaga wyrejestrowania z aplikacji.
  2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy lub Operatora, a w szczególności w jego dobre imię, Usługodawca lub Operator mogą podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Aplikacji, zaprzestania prowadzenia jej strony internetowej, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, a także prawo do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
  4. Dane zarchiwizowane będą przechowywane według zasad opisanych w punkcie VII podpunkt nr 5
 6. Zmiana i dostęp do regulaminu.
  1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
  2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej WG wraz z informacją o wprowadzeniu zmian.
  3. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji internetowej.
  4. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej https://edwin-beta.apps.paas-dev.psnc.pl/ lub jej podstronach.
 7. Ochrona danych osobowych
  Administratorzy przywiązują dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej ADO lub Administrator) jest, w zależności od wybranego podczas rejestracji województwa, jeden z poniższych Ośrodków Doradztwa Rolniczego:
   1. Dolnośląskie: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 8, 53-033 Wrocław, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   2. Kujawsko-pomorskie: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k.Nakła n/Notecią 52, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   3. Lubelskie: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z siedzibą przy ul. Pożowskiej 8, 24-130 Końskowola, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   4. Lubuskie: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   5. Łódzkie: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach z siedzibą przy ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   6. Małopolskie: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z siedzibą przy ul. Osiedlowej 9, 32-082 Karniowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   7. Mazowieckie: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie z siedzibą przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   8. Opolskie: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie z siedzibą przy ul. Głównej 1, 49-330 Łosiów, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   9. Podkarpackie: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z siedzibą przy ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   10. Podlaskie: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   11. Pomorskie: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, przy ul. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   12. Śląskie: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   13. Świętokrzyskie: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przy ul. Piotrowskiej 30, 26-200 Końskie, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   14. Warmińsko-mazurskie: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 91, 10-356 Olsztyn, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   15. Wielkopolskie: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   16. Zachodniopomorskie: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla danego ADO korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres właściwego Administratora
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu;
   1. realizacji usług, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 niniejszego Regulaminu, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   2. monitorowania jakości świadczonych usług oraz potrzeb uczestników, rozliczenia usług ustawowych i statutowych oraz w celach statystycznych, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
   1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą przy ul Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań jako operator infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz dostawca Aplikacji internetowej i usług z nią powiązanych, w związku z utrzymaniem aplikacji na swoich zasobach sieciowych, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
   2. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w związku z obsługa informatyczną i merytoryczną Aplikacji, realizowaną na podstawie umów powierzenia – z wyłączeniem zakresu przetwarzania realizowanego w charakterze ADO,
   3. inne podmioty, którym ADO powierzyli przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (np. firmy serwisujące sprzęt komputerowy, hosting stron internetowych oraz serwera pocztowego, broker ubezpieczeniowy),
   4. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie),
   5. podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. organy wyznaczone do kontroli działalności ADO).
  5. Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tzn. po zakończeniu korzystania z Aplikacji internetowej, zostaną zanonimizowane i w takiej formie przetwarzane dalej dla celów badawczych (będą przetwarzane w celach badawczych przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie świadczenia usługi).
  6. Państwa dane osobowe będą profilowane w zakresie, wymaganym do realizacji usług, związanych z:
   1. monitorowanie pól uprawnych pod kątem występowania szkodników lub chorób,
   2. powiadamianie o wystąpieniu szkodnika lub choroby na monitorowanym polu uprawnym,
   3. powiadamianie o przekroczeniu granicznych wartości meteorologicznych zdefiniowanych przez użytkownika
  7. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
  8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – więcej na temat praw podmiotów danych w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie https://edwin-beta.apps.paas-dev.psnc.pl/
  9. W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług, świadczonych poprzez Aplikację internetową.
 8. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Aplikacji internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
   Reklamacja powinna zawierać:
   • określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika)
   • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.
   • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
  2. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, naruszeniem warunków Regulaminu przez Użytkownika.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  5. Operator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Aplikacji we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Aplikacji, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych, bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Operatora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.
 9. Polityka plików cookies.
  1. Polityka plików cookies jest dostępna na stronie internetowej https://edwin-beta.apps.paas-dev.psnc.pl/
 10. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.09 2021 roku.

Polityka prywatności Wirtualnego Gospodarstwa

W niniejszym dokumencie opisano, jakie dane osobowe są zbierane przez aplikację o nazwie Wirtualne Gospodarstwo (WG) i jak będą one wykorzystywane.

WG jest aplikacją, której właścicielem i operatorem są Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a która służy świadczeniu drogą elektroniczną usług doradczych związanych z integrowaną ochroną roślin. Aplikacja została wydana na urządzenia mobilne (na systemy Android oraz iOS) oraz jako aplikacja internetowa dostępna z poziomu przeglądarki.

W polityce prywatności opisano:

 • rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie;
 • sposoby wykorzystania tych informacji;
 • oferowane usługi, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.

Gromadzone informacje

Aplikacja zbiera informacje podstawowe, niezbędne do obsługi klienta WG oraz informacje dodatkowe, które pozwalają na uruchomienie funkcjonalności monitorowania pól uprawnych.

Informacje podstawowe:

 • e-mail,
 • hasło,
 • imię i nazwisko,
 • województwo, powiat, gmina oraz miejscowość użytkownika / gospodarstwa,
 • opcjonalne: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta,
 • telefon komórkowy / adres pocztowy (minimum 1 z nich).
 • opcjonalnie: numer gospodarstwa

Informacje dodatkowe:

 • Informacje o działce rolnej:
  • o numer działki
  • powierzchnia działki
  • współrzędne wierzchołków działki
 • Informacje o polu uprawnym:
  • powierzchnia pola uprawnego wydzielonego w ramach działki
  • miejscowość pola uprawnego
  • współrzędne wierzchołków pola uprawnego
  • nazwa własna pola uprawnego
  • nazwa formalna pola uprawnego
  • uprawiana roślina
  • odmiana uprawianej rośliny
  • przedplon uprawianej rośliny
 • Informacje o zabiegach zrealizowanych i planowanych na polu uprawnym:
  • Nazwa zabiegu
  • Użyty preparat (jeżeli wystąpił)
  • Dawka preparatu (jeżeli wystąpił)
  • Powierzchnia zastosowania preparatu (jeżeli wystąpił)
  • Data wykonania zabiegu
  • Osoba wykonująca zabieg
  • Uwagi do zabiegu
 • Informacje o badaniach gleby zrealizowanych na polu uprawnym
  • Nr próbki
  • Zawartość fosforu
  • Zawartość potasu
  • Zawartość magnezu
  • Odczyn
  • Kategoria gleby
 • Informacje o zagrożeniach występujących na polu uprawnym
  • Rodzaj zagrożenia (szkodnik, choroba itp.)
  • Nazwa zagrożenia
  • Status zagrożenia (potwierdzone przez specjalistę, niepotwierdzone…)
  • Uwagi do zagrożenia, zdjęcie zagrożenia
 • Dokładne dane adresowe
 • Dane agrotechniczne
  • numer opryskiwacza stosowanego do zabiegów ochrony roślin
  • imię i nazwisko osób uprawnionych do obsługi opryskiwacza

Sposoby wykorzystania gromadzonych informacji.

Zbierane dane są przechowywane wyłącznie w bazach danych, których właścicielem jest Operator aplikacji Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Dane o użytkowniku są wykorzystywane w celu umożliwienia kontaktu pracowników Usługodawców czyli ODR z klientami WG. Dane wprowadzone przez użytkownika o prowadzonych uprawach, planowanych lub wykonanych zabiegach, zgłoszonych agrofagach oraz aktywności w systemie są przekazywane wybranemu doradcy (pracownikowi ODR) w celu skorzystania z wybranej e-usługi, które zwracają przetworzone dane aby w formie w odpowiedniej formie przygotowywać zindywidualizowaną informację. Wybrane wprowadzone dane przez użytkownika systemu zostaną zarchiwizowane przez Operatora aplikacji czyli Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w celach badawczych i rozwoju oprogramowania.

Oferowane usługi, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.

Aplikacje WG (przeglądarkowa oraz mobilna) oferuje następujące usługi:

 • zarządzanie kartami pól (dodawanie, odczytywanie, edytowanie, usuwanie),
 • zarządzanie ewidencją zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na polu uprawnym (dodawanie, odczytywanie, edycja, usuwanie),
 • zarządzanie obserwacjami pod kątem wystąpień agrofagów dla wybranego pola (dodawanie, odczytywanie, edycja, usuwanie),
 • zgłaszaniu zapotrzebowania na rozpoznanie agrofaga,
 • monitorowaniu pól uprawnych pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników,
 • udostępnianiu informacji meteorologicznej z ogólnokrajowej sieci stacji meteorologicznych, w tym tworzeniu prywatnej listy stacji
 • dostępie do bazy kontaktowej doradców ODR, w tym przypisaniu jednego doradcy jako głównego, ● otrzymywaniu powiadomień i informacji na temat występujących na polach użytkownika zagrożeniach,
 • otrzymywaniu powiadomień i informacji o ogólnokrajowych lub lokalnych zagrożeniach generowanych automatycznie lub przez doradców rolniczych,
 • nawiązaniu współpracy z pszczelarzem poprzez udostępnienie danych o uprawianych polach jako potencjalnych użytkach pszczelarskich z jawnym rejestrem prowadzanych zabiegów ochrony roślin dla wybranego użytkownika aplikacji zarządzania pasieką
 • porównywanie wyników swoich upraw do zagregowanych wyników innych użytkowników o podobnym profilu w systemie lub raportów krajowych FADN lub raportów i agregatów udostępnionych w ramach programów Unii Europejskiej, usługa wymaga udostępnienia danych o prowadzonych uprawach
 • korzystanie z modułu wsparcia doboru rośliny uprawnej na podstawie zgromadzonych danych oraz źródeł zewnętrznych
 • zamawiania usług specjalistycznych świadczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego związanych z obsługą prowadzonych pól uprawnych (zamówienie usługi oblotu dronem, zamówienie wyznaczenia i optymalizacji jednorodnych stref produkcyjnych oraz wyznaczania współczynnika dawkowania nawozem na podstawie przetworzonych źródeł danych o polu)
 • aktualizacji zebranych danych użytkownika
 • kierowania bezpośrednich zapytań o poradę do doradcy ODR