Zbliżenie na ekran telefonu, który znajduje się w dłoni. Na ekranie widać panel z napisem "Dobra robota! Raport jest już dostępny w serwisie eDWIN eODR". Poniżej są przyciski "wróć do listy raportów" oraz "anuluj".

Projekt „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” - najważniejsze informacje

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 20 902 508,02 złotych (zł), w tym ze środków europejskich pochodzi 17 689 792,53 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany przez 39 miesięcy w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2022 roku. Pomysłodawcą i partnerem wiodącym projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaprosił do współpracy pozostałych partnerów projektu, czyli Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Ogółem projekt realizuje 19 partnerów.

Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności i jakości produkcji rolniczej jest ochrona roślin. Poprawy efektywności oczekują producenci rolni, natomiast wysokiej jakości i cech prozdrowotnych żywności – społeczeństwo. Postęp w udoskonalaniu tych czynników wymaga powszechnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co z kolei wyznacza kierunek rozwoju usług oferowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego – kierunek dążący do cyfryzacji oraz ułatwienia rolnikom dostępu do informacji i usług świadczonych przez Internet.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności. Na cel główny składają się cele szczegółowe:

 • wsparcie realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,
 • racjonalizacja stosowania przez producentów rolnych środków ochrony roślin i wspomaganie podejmowania decyzji w ochronie roślin,
 • zwiększenie bezpieczeństwa produkowanej żywności,
 • poprawa operacjonalizacji danych dotyczących monitoringu zagrożeń przez podmioty realizujące zadania publiczne,
 • zwiększenie skuteczności działań i decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne,
 • wyposażenie kadry doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w kompetencje umożliwiające wykorzystanie w praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną więc udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:

 • Wirtualne gospodarstwo,
 • Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin,
 • Raportowanie zagrożeń,
 • Udostępnianie danych meteorologicznych.

Odbiorcami powyższych e-usług będą:

  • użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy,
  • doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
  • konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym,
  • uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi,
  • inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.

Na białym tle, na dole widnieje logo Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga Unii Europejskiej. Powyżej są informacje o realizacji przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu projektu eDWIN.