Polityka prywatności Wirtualnego Gospodarstwa

W niniejszym dokumencie opisano, jakie dane osobowe są zbierane przez aplikację o nazwie Wirtualne Gospodarstwo (WG) i jak będą one wykorzystywane.

WG jest aplikacją, której właścicielem i operatorem są Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a która służy świadczeniu drogą elektroniczną usług doradczych związanych z integrowaną ochroną roślin. Aplikacja została wydana na urządzenia mobilne (na systemy Android oraz iOS) oraz jako aplikacja internetowa dostępna z poziomu przeglądarki.

W polityce prywatności opisano:

 • rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie;
 • sposoby wykorzystania tych informacji;
 • oferowane usługi, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.

Gromadzone informacje

Aplikacja zbiera informacje podstawowe, niezbędne do obsługi klienta WG oraz informacje dodatkowe, które pozwalają na uruchomienie funkcjonalności monitorowania pól uprawnych.

Informacje podstawowe:

 • e-mail,
 • hasło,
 • imię i nazwisko,
 • województwo, powiat, gmina oraz miejscowość użytkownika / gospodarstwa,
 • opcjonalne: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta,
 • telefon komórkowy / adres pocztowy (minimum 1 z nich).
 • opcjonalnie: numer gospodarstwa

Informacje dodatkowe:

 • Informacje o działce rolnej:
  • o numer działki
  • powierzchnia działki
  • współrzędne wierzchołków działki
 • Informacje o polu uprawnym:
  • powierzchnia pola uprawnego wydzielonego w ramach działki
  • miejscowość pola uprawnego
  • współrzędne wierzchołków pola uprawnego
  • nazwa własna pola uprawnego
  • nazwa formalna pola uprawnego
  • uprawiana roślina
  • odmiana uprawianej rośliny
  • przedplon uprawianej rośliny
 • Informacje o zabiegach zrealizowanych i planowanych na polu uprawnym:
  • Nazwa zabiegu
  • Użyty preparat (jeżeli wystąpił)
  • Dawka preparatu (jeżeli wystąpił)
  • Powierzchnia zastosowania preparatu (jeżeli wystąpił)
  • Data wykonania zabiegu
  • Osoba wykonująca zabieg
  • Uwagi do zabiegu
 • Informacje o badaniach gleby zrealizowanych na polu uprawnym
  • Nr próbki
  • Zawartość fosforu
  • Zawartość potasu
  • Zawartość magnezu
  • Odczyn
  • Kategoria gleby
 • Informacje o zagrożeniach występujących na polu uprawnym
  • Rodzaj zagrożenia (szkodnik, choroba itp.)
  • Nazwa zagrożenia
  • Status zagrożenia (potwierdzone przez specjalistę, niepotwierdzone…)
  • Uwagi do zagrożenia, zdjęcie zagrożenia
 • Dokładne dane adresowe
 • Dane agrotechniczne
  • numer opryskiwacza stosowanego do zabiegów ochrony roślin
  • imię i nazwisko osób uprawnionych do obsługi opryskiwacza

Sposoby wykorzystania gromadzonych informacji.

Zbierane dane są przechowywane wyłącznie w bazach danych, których właścicielem jest Operator aplikacji Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Dane o użytkowniku są wykorzystywane w celu umożliwienia kontaktu pracowników Usługodawców czyli ODR z klientami WG. Dane wprowadzone przez użytkownika o prowadzonych uprawach, planowanych lub wykonanych zabiegach, zgłoszonych agrofagach oraz aktywności w systemie są przekazywane wybranemu doradcy (pracownikowi ODR) w celu skorzystania z wybranej e-usługi, które zwracają przetworzone dane aby w formie w odpowiedniej formie przygotowywać zindywidualizowaną informację. Wybrane wprowadzone dane przez użytkownika systemu zostaną zarchiwizowane przez Operatora aplikacji czyli Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w celach badawczych i rozwoju oprogramowania.

Oferowane usługi, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.

Aplikacje WG (przeglądarkowa oraz mobilna) oferuje następujące usługi:

 • zarządzanie kartami pól (dodawanie, odczytywanie, edytowanie, usuwanie),
 • zarządzanie ewidencją zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na polu uprawnym (dodawanie, odczytywanie, edycja, usuwanie),
 • zarządzanie obserwacjami pod kątem wystąpień agrofagów dla wybranego pola (dodawanie, odczytywanie, edycja, usuwanie),
 • zgłaszaniu zapotrzebowania na rozpoznanie agrofaga,
 • monitorowaniu pól uprawnych pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników,
 • udostępnianiu informacji meteorologicznej z ogólnokrajowej sieci stacji meteorologicznych, w tym tworzeniu prywatnej listy stacji
 • dostępie do bazy kontaktowej doradców ODR, w tym przypisaniu jednego doradcy jako głównego, ● otrzymywaniu powiadomień i informacji na temat występujących na polach użytkownika zagrożeniach,
 • otrzymywaniu powiadomień i informacji o ogólnokrajowych lub lokalnych zagrożeniach generowanych automatycznie lub przez doradców rolniczych,
 • nawiązaniu współpracy z pszczelarzem poprzez udostępnienie danych o uprawianych polach jako potencjalnych użytkach pszczelarskich z jawnym rejestrem prowadzanych zabiegów ochrony roślin dla wybranego użytkownika aplikacji zarządzania pasieką
 • porównywanie wyników swoich upraw do zagregowanych wyników innych użytkowników o podobnym profilu w systemie lub raportów krajowych FADN lub raportów i agregatów udostępnionych w ramach programów Unii Europejskiej, usługa wymaga udostępnienia danych o prowadzonych uprawach
 • korzystanie z modułu wsparcia doboru rośliny uprawnej na podstawie zgromadzonych danych oraz źródeł zewnętrznych
 • zamawiania usług specjalistycznych świadczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego związanych z obsługą prowadzonych pól uprawnych (zamówienie usługi oblotu dronem, zamówienie wyznaczenia i optymalizacji jednorodnych stref produkcyjnych oraz wyznaczania współczynnika dawkowania nawozem na podstawie przetworzonych źródeł danych o polu)
 • aktualizacji zebranych danych użytkownika
 • kierowania bezpośrednich zapytań o poradę do doradcy ODR